Kroon oil Polish WAX - 400ml

Kroon oil Polish WAX - 400ml

Dostupnost: skladem 22 ks

Popis:

Polish Wax je pokročilý vosk na vodní bázi. Díky svému speciálnímu složení je vhodný pro matné barvy, kov, hliník, titan, uhlík a plast. Poskytuje vynikající ochranu, hluboký lesk a zesiluje původní barvu.

Aplikace
Naneste tenkou vrstvu vosku. Vytřete ji měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Před použitím dobře protřepejte. Nepoužívejte na přímém slunci nebo na horkých površích, mohlo by dojít k barvení.

Vůně vanilky.

Nebezpečné přísady: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Kouření zakázáno. P211 - Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. P251 - Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití. P261 - Zamezte vdechování par, mlhy, spreje. P280 - Noste ochranné rukavice. P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P410 + P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C. P501 - Odstraňte obsah / obal na sběrném místě nebezpečného nebo zvláštního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a / nebo mezinárodními předpisy.

GHS 02, GHS 07

Part. Nr.: 22010           Balení: 400 ml
Výrobce:
KROON-OIL B.V.
P.O. Box 149
7600 AC Almelo
The Netherlands
Tel. +31(0)546-818165
www.kroon-oil.com
Made in Holland

Cena s DPH: 280 Kč
Košík je prázdný.

certifikat

 

 

zboží v e-shopu: 699 e-shop systém banan.cz

JMJ Oil s.r.o.

U Obchodu 281, Červený Újezd 273 51

IČ: 06191134

Otevírací doba

Pondělí - Pátek 8:00 - 12:00   12:20-16:30

Sobota - Neděle - svátky : Zavřeno

Mapa:Mapycz

                           Bez-nazvu