Kroon oil BioSol XT - 0,5 l

Kroon oil BioSol XT - 0,5 l

Dostupnost: skladem 22 ks

Popis:

BioSol XT je velmi výkonný, biologicky rozložitelný odmašťovač. Odstraňuje olej, mastnotu, voskovací a čisticí prostředky z kovu, hliníku, titanu, uhlíku a plastu. BioSol XT je bez rozpouštědel a fosfátů a může být smíchán s vodou.

Aplikace
BioSol XT nastříkejte na povrch a vyčistěte měkkým kartáčem. Nechte pár minut působit. Opláchněte vodou a osušte měkkým absorpčním hadříkem, který nepouští vlákna, nebo ho vyfoukněte do sucha vzduchem. Po vyčištění namažte řetěz co nejdříve jedním z produktů řady TefTec nebo BioTec.

Nebezpečné přísady: Alkoholy, C9-11, ethoxylované; Kvartérní kokoalkylmethylamin ethoxylát methyl chlorid; 2-aminoethanol Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H315 - Dráždí pokožku. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
P280 - Noste ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P305 + P351 + P338 + P310 - PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte doktora.P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte

GHS 05

Part. Nr.: 22008           Balení: 500 ml

Výrobce:
KROON-OIL B.V.
P.O. Box 149
7600 AC Almelo
The Netherlands
Tel. +31(0)546-818165
www.kroon-oil.com
Made in Holland

Cena s DPH: 199 Kč
Košík je prázdný.

certifikat

 

 

zboží v e-shopu: 724 e-shop systém banan.cz

JMJ Oil s.r.o.

U Obchodu 281, Červený Újezd 273 51

IČ: 06191134

Otevírací doba

Pondělí - Pátek 8:00 - 12:00   12:20-16:30

Sobota - Neděle - svátky : Zavřeno

Mapa:Mapycz

                           Bez-nazvu