Kroon oil BioSol Refill - 1 l

Kroon oil BioSol Refill - 1 l

Dostupnost: skladem 20 ks

Popis:

BioSol Refill je náplň pro BioSol XT (čistý) a BioSol BW (1:10). BioSol Refill je pokročilý, biologicky rozložitelný odmašťovač. Odstraňuje olej, mastnotu, voskovací a čisticí prostředky z kovu, hliníku, titanu, uhlíku a plastu. Výrobek je bez rozpouštědel a fosfátů a může být smíchán s vodou.

Aplikace
BioSol Refil, vysoce koncentrovaný odmašťovač, může být použita s vodou pomocí následujících směšovací poměrů:
1:1 Odstranění oleje a tuku
1:5 Odstranění perzistentní nečistoty a lehké znečištění olejem a mastnotou
1:10 Odstranění lehkých nečistot

Nebezpečné přísady: Alkoholy, C9-11, ethoxylované; Kvartérní kokoalkylmethylamin ethoxylát methyl chlorid; 2-aminoethanol
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H315 - Dráždí pokožku. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. P280 - Noste ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P305 + P351 + P338 + P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte doktora.P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte

GHS 05

Part. Nr.: 22009             Balení: 1 L

Výrobce:
KROON-OIL B.V.
P.O. Box 149
7600 AC Almelo
The Netherlands
Tel. +31(0)546-818165
www.kroon-oil.com
Made in Holland

Cena s DPH: 268 Kč
Košík je prázdný.

certifikat

 

 

zboží v e-shopu: 699 e-shop systém banan.cz

JMJ Oil s.r.o.

U Obchodu 281, Červený Újezd 273 51

IČ: 06191134

Otevírací doba

Pondělí - Pátek 8:00 - 12:00   12:20-16:30

Sobota - Neděle - svátky : Zavřeno

Mapa:Mapycz

                           Bez-nazvu